آزادی یک کیلومتر است – تاجگذاری در اروپا اندازه گیری می کند