آلمان و اتحادیه اروپا واکسیناسیون گسترده را تسریع می کنند