“آنیتا” زندگی می کند: خداحافظ آیکون محبوب Cordalis