آیا شرکت ها برای مبارزه با کرونا باید کارهای بیشتری انجام دهند؟