اتحادیه اروپا 2.2 میلیارد یورو در پروژه هایی با هدف تأمین مالی حمل و نقل سبز سرمایه گذاری کرده است. اخبار جهان اخبار جهانگردی ، اخبار بین المللی و تواریخ