اختلاف نظر ظریف در مورد جهت بازنشستگی در حال جوشیدن است