اردوغان: نگرانی های زیادی در مورد اسرائیل وجود دارد ، این یک تروریست محسوب می شود