اسرائیل یک میلیون نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه کرده است