اما اگر راه اندازی مجدد شرکت “خمیرمایه” لرستان چه شود