انتقادات از استراتژی واکسیناسیون دولت فدرال در حال افزایش است