انجمن مدرسین: بسته به دفعات ، قوانین مشخصی برای درس ها دارد