اولاف شولز از پیروزی در ابتدای سال انتخابات اطمینان دارد