اولویت من صادرات 188٪ ماهی قزل آلا به Detit te Zi است