ایالات متحده عضو GJNP است ، که مسئول جنایت و جنایت در سرزمین های فلسطین است.