ایران: می تواند نه کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی شده تولید کند