برای اولین بار ، کنگره آمریکا حق وتو ترامپ را لغو کرد