بسیاری از بارها و رستوران ها در ایتالیا مجاز به بازگشایی هستند