بیشتر و بیشتر کشورها محدودیت های سختگیرانه تری را برای تاج تعیین می کنند