تجزیه و تحلیل: آلمان از هدف آب و هوایی سال 2020 فراتر رفته است – رادیو بن / راین-زیگ