ترازنامه همه گیری در ترکیه (11 امتیاز) ، گزارش برای رشد 50 678