ترازنامه همه گیری در ترکیه (13 مه) ، گزارش تا 11،534 رشد می کند