ترازنامه همه گیر در ترکیه (25 دسامبر) ، رشد 9572 را گزارش کرده است