تراز پرداخت و همه گیری در ترکیه (4 سال) ، رشد 41،998 را گزارش می دهد