تعداد تروریست ها با داده های مربوط به عراق به 70 نفر خنثی شده است