تورک فورکت برای خنثی سازی امن تروریست ها برای پ.ک.ک در سیرناک