جشنواره معلمان نویسنده علاوه بر ایجاد پویایی ، سطح دانش معلمان را بالا می برد و آن را به دانش آموزان منتقل می کند.