جوشوا وونگ ، فعال هنگ کنگی ، مجازات زندان دیگری دارد