حاکمان کره شمالی در جلسات حزب به اشتباهات خود اعتراف می کنند