حفظ فرهنگ ایثارگری اصلی ترین فعالیت وزارت جهت گیری در امور زنان و خانواده است.