خطوط هوایی ترکی قبل از امنیت سیم را در تل آویو پخش می کند