در همایش بزرگداشت هفته آموزش بحث شد. سیدلو: تأثیر آموزش مربیگری ابدی است