دولت فرانسه تحت فشار است برای یک کمپین واکسیناسیون