رئیس جوزو و گورینگ- اكاردت نیاز به ایده های خلاقانه دارد