ریاست CDU: نامزدها اختلافاتی را در حفاظت از آب و هوا نشان می دهند