سودان – وزرای جمهوری ترکیه: ترکیه بندری در اروپا دارد