سیدنی و سئول اقدامات سختگیرانه تری را انجام می دهند