سیهوفر انتقاد از سیاست پناهجویان آلمان را رد می کند