طرفین در حال تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری برای جلوگیری از رادیو بن / راین-زیگ هستند