علیرضا کمره ای: هدایت مربی از انسانی تک بعدی به انسانی تمام عیار وظیفه اصلی مربی است