قزاقستان پارلمان جدید را انتخاب می کند – دستگیری در اعتراضات