قطر و همسایگان گلف در حال پایان اختلافات خود هستند