لامبرخت خواستار دوره های گارانتی طولانی تر می شود – رادیو بن / راین-سیگ