لیندنر خواستار مشاوره های محکم دولت با ایالات متحده است