مااس می خواهد “طرح مارشال برای دموکراسی” را با ایالات متحده تنظیم کند