مدارس و مهد کودک های NRW به دلیل ویروس کرونا بسته شدند – چگونه سازمان می یابید؟