مشاور دولت از فروپاشی کلینیک ها در انگلیس هشدار داد