مطالعه: کارهای زیادی برای چین در زمینه حفاظت از محیط زیست و آب و هوا انجام شده است