معاون تحقیقات ، برنامه ریزی و منابع اداره کل: ایجاد کارگروه تخصصی برای برنامه استقلال