معاون CDU: نامزد تصدی پست بعداً قابل تصمیم گیری است