موم BE-ja do do dörgoë wax در برابر Covid-19 در وند و جنگ نیست